Pages

Angka Dalam Bahasa Jepang

Respons: 0 comments

Angka Dalam Bahasa Jepang
Satuan

Romaji
Kana
Kanji    
0
Zero/Rei
ゼロ/れい

1
Ichi
いち
2
Ni
3
San
さん
4
Shi/Yon
し/よん
5
Go
6
Roku
ろく
7
Shichi/Nana
しち/なな
8
Hachi
はち
9
Kyuu/Ku
きゅう/く」
10
Juu
じゅう

Puluhan

Romaji
Kana
Kanji     
11
Juu-ichi
じゅういち
十一
12
Juu-ni
じゅうに
十二
13
Juu-san
じゅうさん
十三
14
Juu-yon
じゅうよん
十四
15
Juu-go
じゅうご
十五
16
Juu-roku
じゅうろく
十六
17
Juu-nana
じゅうなな
十七
18
Juu-hachi
じゅうはち
十八
19
Juu-kyuu
じゅうきゅう
十九
20
Ni-juu
にじゅう
二十

Ratusan

Romaji
Kana
Kanji     
100
Hyaku
ひゃく
200
Ni-hyaku
にひゃく
二百
300
San-byaku
さんびゃく
三百
400
Yon-hyaku
よんひゃく
四百
500
Go-hyaku
ごひゃく
五百
600
Rop-pyaku
ろっぴゃく
六百
700
Nana-hyaku
ななひゃく
七百
800
Hap-pyaku
はっぴゃく
八百
900
Kyuu-hyaku
きゅうひゃく
九百


Ribuan

Romaji
Kana
Kanji
1,000
Issen
いっせん
一千  
2,000
Ni-sen
にせん
二千
3,000
San-zen
さんぜん
三千
4,000
Yon-sen
よんせん
四千
5,000
Go-sen
ごせん
五千
6,000
Roku-sen
ろくせん
六千
7,000
Nana-sen
ななせん
七千
8,000
Hassen
はっせん
八千
9,000
Kyuu-sen
きゅうせん
九千

Puluhan Ribu

Romaji
Kana
Kanji   
10000
Ichi-man
いちまん
一万
20000
Ni-man
にまん
二万
30000
San-man
さんまん
三万
40000
Yon-man
よんまん
四万
50000
Go-man
ごまん
五万
60000
Roku-man
ろくまん
六万
70000
Shichi-man
しちまん
七万
80000
Hachi-man
はちまん
八万
90000
Kyuu-man
きゅうまん
九万
100,000
Juu-man
じゅうまん
十万
ANGKA BAHASA JEPANG
0 = zero
1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = shi / yon
5 = go
6 = roku
7 = nana / sichi
8 = hachi
9 = kyuu / ku
10 = juu
11 = juuichi
12 = juuni
20 = nijuu
21 = nijuuichi
22 = nijuuni
23 = nijuusan
30 = sanjuu
31 = sanjuuichi
32 = sanjuuni
40 = yonjuu
41 = yonjuuichi
42 = yonjuuni
50 = gojuu
51 = gojuuichi
52 = gojuuni
60 = rokujuu
61 = rokujuuichi
70 = nanajuu
71 = nanajuuichi
80 = hachijuu
81 = hachijuuichi
90 = kyuujuu
91 = kyuujuuichi
100 = hyaku
150 = hyakugojuu
200 = nihyaku
300 = sanbyaku
1000 = sen
1500 = sengohyaku
2000 = nisen
10,000 = ichiman
100,000 = juuman
1,000,000 = hyakuman
10,000,000 = senman
100,000,000 = ichioku


     50 go-jū lima puluh . 60 roku-jū enam puluh  .70 shichi-jū tujuh puluh  .80 hachi-jū delapan puluh.  90 kyū-jū sembilan puluh.  100 hyaku seratus . 1000 sen seribu . 10000 man sepuluh ribu  .100000 jū-man seratus ribu . 1000000 hyaku-man satu juta.  100000000 oku seratus juta  . 1000000000000 chō satu triliun.
   
   

BILANGAN  BERTINGKAT
Pertama Daichi
Kedua Daini
Ketiga Daisan
Keempat Daiyon
Kelima Daigo
Kesebelas Daijuuichi
Kelimabelas Daijuugo
Keduapuluh Dainijuu
Sakura : Kyo wa nanyobi desu ka..? Sekarang hari apa..?
Sekigawa : Kyo wa Mokuyobi desu. Sekarang hari Kamis.
Mengenal hari dalam behasa Jepang
Senin : Getsuyobi
Selasa : Kayobi
Rabu : Suiyobi
Kamis : Mokuyobi
Jum’at : Kinyobi
Sabtu : Doyobi
Minggu : Nichiyobi
Sakura : Ima wa nangatsu desu ka..? Sekarang bulan apa..?
Sekigawa : Juugatsu desu. Bulan Oktober
Mengenal Bulan Dalam Bahasa Jepang
Januari : Ichigatsu
Februari : Nigatsu
Maret : Sangatsu
April : Shigatsu
Mei : Gogatsu
Juni : Rokugatsu
Juli : Shichigatsu
Agustus : Hachigatsu
September : Kugatsu
Oktober : Juugatsu
November : Juuichigatsu
Desember : Juunigatsu
Sakura : Kyo wa nannichi desu ka..? Sekarang tanggal berapa..?
Sekigawa : Kyo wa Juugatsu sanjuunichi desu. Sekarang tanggal 30 Oktober
Tanggal dalam Bahasa Jepang
Tanggal 1 : Tsuitachi
Tanggal 2 : Futsuka
Tanggal 3 : Mikka
Tanggal 4 : Yokka
Tanggal 5 : Itsuka
Tanggal 6 : Muika
Tanggal 7 : Nanoka
Tanggal 8 : Yooka
Tanggal 9 : Kokonoka
Tanggal 10 : Tooka
Tanggal 11 : Juuichinichi
Tanggal 12 : Juuninichi
Tanggal 13 : Juusannichi
Tanggal 14 : Juuyokka
Tanggal 15 : Juugonichi
Tanggal 16 : Juurokunichi
Tanggal 24 : Nijuuyokka
Tanggal 25 : Nijuugoichi
Tanggal 26 : Nijuurokunichi
Tanggal 27 : Nijuusichinichi
Tanggal 28 : Nijuuhachinichi
Tanggal 29 : Nijuukyuunichi
Tanggal 30 : Sanjuunichi
Tanggal 31 : Sanjuuchinichi
Kaiwa :
Sekigawa : Otaku wa eki kara toi desu ka..?
Apakah rumah Anda jauh dari stasiun..?
Sakura : Iie, ni kirometoru gurai arimasu
Tidak, kira-kira dua kilometer
Sekigawa : Koko e kuru no ni nani o tsukaimasu ka..?
Anda datang ke sini naik apa..?
Sakura : Basu de kimasu
Naik bus
Sekigawa : Basu de dono gurai kakarimasuka..?
Berapa lama datang ke sini dengan naik bus..?
Sakura : Hanjikan gurai kakarimasu
Kira-kira setengah jam
Atarashii Kotoba : Kosa kata baru
Shigoto : Pekerjaan
Shojutsuka : Pengarang Isha : Dokter
Gakusei : Pelajar Kaishain : Karyawan
Honyakusha : Penerjamah Shonin : Pedagang
Nomin : Petani
Kazoku : Keluarga
Chichi : Ayah
Haha : Ibu
Otouto : Adik laki-laki
Imouto : Adik perempuan
Ani : Kakak laki-laki
Ane : Kakak perempuan

No comments:

Copyright © @bang

Sponsored By: GratisDesigned By: Habib Blog